Denna hemsida är för personer som är intresserade av NET i Norden
Denna hemsida är för personer som är intresserade av NET i Norden
AJAX progress indicator
 • 5

 • 5‑hydroxyindolättiksyra (5-HIAA)‑test
  5-HIAA är en substans som bryts ned (metaboliseras) från serotonin. En hög halt av 5‑HIAA i ett dygnsurinprov (24 timmar) kan användas för att bekräfta om en persons symtom, t.ex. hudrodnad (flush) och diarré, beror på karcinoidsyndrom. Fler och fler NET center kan även mäta 5-HIAA med ett blodprov.
 • 1

 • 18F‑dihydroxifenylalanin
  En radioaktiv substans eller ett spårämne som används vid en PET-undersökning för att hitta var NET finns. Kallas även fluorodopa eller 18F‑DOPA.
 • a

 • Adrenalin
  Ett hormon och en signalsubstans.
 • b

 • Benign (tumör)
  En icke-cancerös tillväxt som inte invaderar omkringliggande vävnad eller sprider sig från en del av kroppen till en annan.
 • Bronkial NET
  NET som utvecklas i lungorna. De finns två typer beroende på var de uppkommer. Central bronkial NET finns i luftstrupen (trakea) och runt lungornas centrala del. Perifer bronkial NET finns i lungornas ytterområde. Bronkial NET är den andra vanligaste orsaken till karcinoidsyndrom. Bronkial NET kan också kallas bronkiala karcinoider eller bronkiala karcinoidtumörer.
 • Bronkoskop
  Ett tunt, flexibelt fiberoptiskt instrument som har en ljuskälla och en kamera i änden och används för att titta i luftvägarna.
 • Bronkoskopi
  En undersökning som innebär att man tittar i en persons luftvägar i lungorna med ett bronkoskop.
 • Bukspottkörtel
  Ett fjäderformat organ i buken mellan magsäcken och ryggraden. Det är cirka 15 cm långt och frisätter substanser som hjälper kroppen att smälta mat. Bukspottkörteln producerar också hormonet insulin, som hjälper till att kontrollera mängden socker (glukos) i blodet.
 • c

 • Crohns sjukdom
  Ett tillstånd som orsakar inflammation i matsmältningssystemet. Tillhör en grupp av sjukdomar som kallas inflammatorisk tarmsjukdom. Crohns sjukdom kan påverka alla delar av matsmältningssystemet, från munnen till anus.
 • Cytoreduktiv kirurgi
  En typ av kirurgi som används för att ta bort så mycket som möjligt av tumörsjukdomen för att göra kemoterapi eller strålbehandling möjlig eller mer effektiv. Ingreppet kan utföras när det inte är möjligt att ta bort hela tumören eftersom ett sådant ingrepp skulle innebär svår organskada.
 • Cytotoxisk behandling (cytostatika)
  En behandling eller process som dödar celler. Kemoterapi och strålning är två typer av cytotoxisk behandling som används för att döda cancerceller.
 • d

 • Datortomografi (DT)
  En bildundersökningsmetod som använder röntgenstrålar för att skapa tvärsnittsbilder av kroppen. DT-undersökningar (eller CT-undersökningar efter engelskans computertomography) är en av de viktigaste avbildningsteknikerna för att diagnostisera och kontrollera NET.
 • Depression
  En ihållande känsla av sorgsenhet, avsaknad av intresse eller glädje, skuldkänslor eller låg självkänsla, störd sömn eller aptit, trötthet och koncentrationsproblem. Lätt depression kan ofta behandlas utan läkemedel men personer med måttlig eller svår depression kan behöva långvarig läkemedelsbehandling, professionell psykologhjälp eller både och.
 • Dietist
  Vårdpersonal som är expert på kost och näring och kan ge patienter råd om hur de ska äta hälsosamt.
 • DNA
  Molekylerna i cellerna som bär den genetiska informationen och överför den från en generation till nästa. Kallas även deoxiribonukleinsyra.
 • Dopamin
  Ett hormon och en signalsubstans som frisätts i hjärnan. Höga nivåer av dopamin i urinen eller blodet kan vara ett tecken på förekomst av NET.
 • e

 • Ekokardiogram
  En bildundersökning som använder ultraljud för att skapa rörliga bilder av hjärtat och blodflödet genom hjärtats klaffar och strukturer. Kallas även hjärteko eller bara eko.
 • Endokrina systemet
  Består av celler i hela kroppen som producerar hormoner. Dessa är kemiska substanser som transporteras genom blodcirkulationen och har specifika reglerande effekter på aktiviteten i andra organ eller celler i kroppen.
 • Endokrinolog
  En läkare som är specialist på att diagnostisera och behandla sjukdomar som orsakas av hormonell eller endokrin obalans i kroppen.
 • Endoskop
  Ett medicintekniskt instrument som består av en lång, tunn, flexibel slang som har en ljuskälla och en videokamera i änden och förs in i kroppen via munnen. Endoskop kan användas för att titta efter tumörer som inte ger några symtom. De kan också användas för att ta ett vävnadsprov (biopsi) för ytterligare undersökning.
 • Endoskopi
  En undersöknig av en persons matsmältningssystem inifrån med ett endoskop.
 • f

 • Fluorodeoxyglukos
  Förkortas vanligtvis FDG. Detta är en radioaktiv substans eller ett spårämne som används vid PET-undersökningar för att identifiera förekomst av vissa tumörtyper i kroppen.
 • Funktionella tumörer
  NET som frisätter ett överflöd av hormoner som serotonin, gastrin, insulin och glukagon, vilket kan skapa problem för patienten i form av olika symtom. Kallas även fungerande tumörer.
 • g

 • Gallium-68
  En radioaktiv substans som injiceras i kroppen och kan användas för att identifiera specifika neuroendokrina tumörceller under en PET-undersökning.
 • Gastrin
  Ett hormon som utsöndras i bukspottkörteln och leder till att magsäcken producerar syror och enzymer för matsmältningen. Gastrin kan användas som en markör i blodprover för att upptäcka och följa upp NET.
 • Gastrit
  Gastrit är en inflammation, irritation eller erosion på insidan av magsäcken. En del personer med gastrit upplever inga symtom. Vanliga symtom kan inkludera nedsatt aptit, matsmältningsbesvär, svart avföring, illamående och kräkningar.
 • Gastroenterolog
  En läkare som är specialist på att diagnostisera och behandla sjukdomar i matsmältningssystemet, så som matstrupen (esofagus), magsäcken, tarmarna och levern.
 • Gastroenteropankreatiska neuroendokrina tumörer (GEP-NET)
  NET i matsmältningssystemet eller bukspottkörteln.  
 • Gastroskopi
  Undersökning av magsäckens insida med en flexibel, fiberoptisk slang som kallas gastroskop som förs genom munnen och matstrupen till tarmen.
 • GEP-NET
  Kallas även gastroenteropankreatiska neuroendokrina tumörer (GEP-NET) – en NET som finns i matsmältningssystemet eller bukspottkörteln.
 • Glukagon
  Ett hormon som produceras i bukspottkörteln som hjälper till att öka nivåerna av blodsocker (glukos) och ser till att blodsockernivåerna är i balans. Mätning av glukagon i blodet kan användas för att upptäcka och kontrollera NET som uppstått i bukspottkörteln.
 • h

 • Histamin
  Ett naturligt hormon som produceras och lagras i kroppen. Det är en del av kroppens immunsvar och frisätts under en allergisk reaktion. Symtom på NET i magtarmkanalen (GI-NET) kan orsakas av en kraftig frisättning av histamin.
 • Hormoner
  Molekyler som fungerar som budbärare från en cell eller organ i kroppen till en annan cell eller grupp av celler. De transporteras genom blodcirkulationen och har specifika reglerande effekter på aktiviteten i andra organ eller celler i kroppen.
 • i

 • Icke-funktionella tumörer
  Tumörer som inte producerar symtomgivande hormoner. Kallas även icke-fungerande tumörer. De flesta icke-funktionella tumörer är maligna (cancerösa). De ger därmed inte symtom av den ökade frisättningen av hormoner på samma sätt som funktionella tumörer. Tecken och symtom av tumören uppkommer därför oftast först när den växt in i annan vävnad eller organ eller spridit sig i form av metastaser.
 • Insulin
  Ett hormon som produceras i bukspottkörteln som reglerar mängden socker (glukos) i blodet. Avsaknad av insulin orsakar en form av diabetes. Funktionella tumörer i bukspottkörteln kan producera extra mängder av insulin.
 • Interferon
  Ett ämne som kan förbättra kroppens naturliga svar på infektioner och andra sjukdomar. Interferon kan förhindra tumörceller från att dela sig och bilda nya tumörceller och hämmar därmed tumörens tillväxttakt. Kroppen producerar normalt interferon men det kan också tillverkas på ett laboratorium för att behandla cancer och andra sjukdomar.
 • Intraoperativ strålbehandling (IORT)
  Strålbehandling som ges under operation.
 • Irritabel tarm
  En grupp symtom, inklusive smärta eller obehag i buken och förändringar av tarmrörelsemönstret, som uppkommer tillsammans.
 • k

 • Kapselendoskopi i tunntarmen
  Ett sätt att ta bilder av matsmältningssystemet inifrån. Undersökningen innebär att man sväljer en kapsel som är ungefär lika stor som en tablett. Kapseln innehåller en mycket liten videokamera som tar bilder av insidan av tarmen.
 • Karcinogenes
  Den process då normala celler blir cancerceller.
 • Karcinoidsyndrom
  En grupp symtom som kan uppstå när NET frisätter ett överskott på hormoner som serotonin, histamin och bradykinin. De vanligaste symtomen är diarré, hudrodnad (flush), väsande andning, magsmärta och hjärtproblem som hjärtklappning och högt blodtryck, men varierar från person till person.
 • Karcinoidtumörer
  Karcinoidtumörer eller karcinoider är en typ av neuroendokrina tumörer (NET). Termen används för att beskriva NET i tunntarmen.
 • Karcinom
  En typ av cancer som börjar i cellerna som täcker hela kroppens yta samt inre strukturer och kaviteter. Karcinom kan påverka bröst, lungor, prostata och tjocktarm och är bland de vanligaste typerna av cancer hos vuxna.
 • Katekolaminer
  Katekolaminer är ett samlingsbegrepp för hormoner som adrenalin, noradrenalin och dopamin. Det är hormoner som produceras av nervceller och fungerar som budbärare som ger signaler till andra celler. Höga nivåer av katekolaminer i urinen eller blodet kan vara ett tecken på förekomst av NET.
 • Kemoterapi
  Behandling som dödar cancerceller, tumörceller som är under delning. Kan ges via munnen eller som injektion i en ven eller en muskel för att behandla NET. Kallas även cytostatika eller cellgift.
 • Ki-67 index
  Ki-67 är ett protein som används för att diagnostisera och bedöma prognosen för tumörer inklusive NET. Med hjälp av proteinet färgas tumörcellerna som är i delning. Genom att studera tumörvävnaden i ett mikroskop kan man beräkna hur många procent av tumörcellerna som är under delning. Med hjälp av ett Ki-67-index graderas NET utifrån hur snabbt tumörcellerna delar sig, det vill säga tumörens tillväxttakt. Ju lägre Ki-67 desto lägre tillväxttakt och vise versa.
 • Kirurg
  En läkare som utför operationer, ingrepp för att ta bort neuroendokrina tumörer (NET).
 • Koloskopi
  Ett test som undersöker insidan av tjocktarmen. Under det här testet förs ett tunt, slangliknade instrument som kallas ett koloskop in i anus och upp i tarmen. Koloskopet har en mycket liten ljuskälla och en videokamera i änden för att man ska kunna se tarmens insida.
 • Kromogranin A
  Kromogranin A eller CgA är ett protein som utsöndras av neuroendokrina celler. Det kan användas som en markör i blodprover eller vävnadsprover för att upptäcka NET. Det är en av de viktigaste tumörmarkörerna för gastroenteropankreatiska neuroendokrina tumörer (GEP-NET).
 • Kuratorer
  Kuratorer är utbildade för att ge psykologiskt stöd till patienter och deras familjer och hjälpa dem att prata om sina problem och känslor.
 • l

 • Leverembolisering
  Kallas även leverartärembolisering (HAE) eller transarteriell kemoembolisering (TACE). Detta är en behandlingsmetod som används för att behandla primära levertumörer och tumörceller som har spridit sig till levern och bildat metastaser eller dottertumörer.
 • Lokaliserad
  En lokaliserad tumör finns inom ett avgränsat område i kroppen.
 • Lungfunktionstester
  Tester som undersöker hur bra lungorna fungerar, t.ex. hur mycket luft en person kan andas ut efter ett djupt andetag. Kallas även andningsfunktionstester.
 • Lutetium-177
  En substans som avger strålning (radionuklid) och är en av de vanligaste radionukliderna för peptid receptor radionuklidterapi (PRRT) vid behandling av NET.
 • m

 • Magnetisk resonanstomografi (MR)
  Vid en MR-undersökning används en stor magnet och radiovågor för att titta på organ och strukturer i kroppen. Det är en av de viktigaste avbildningsteknikerna för att diagnostisera och kontrollera NET.
 • Magtarmkanalen
  Med matsmältningsorganen menas dels den sammanhängande kanal från munhålan till ändtarmsöppningen som brukar kallas mag-tarmkanalen. Dels olika körtlar som bildar ämnen som behövs för nedbrytningen av födan, den så kallade matsmältningen eller matspjälkningen. Matsmältningsorganens viktigaste uppgifter är att bryta ner maten, absorbera näringsämnen och göra sig av med avfall.
 • Maligna tumörer
  Maligna tumörer består av celler som växer okontrollerat. Celler i dessa tumörer kan invadera omkringliggande vävnader och sprida sig till andra delar av kroppen.
 • Målinriktade cancerbehandlingar
  Läkemedel eller andra substanser som blockerar tillväxt, utveckling och spridning av tumörceller. Dessa behandlingar kallas även molekylärt målinriktade behandlingar.
 • Metabola aktiva tumörer
  En term som används för att beskriva tumörer som växer aktivt och använder kroppens energiresurser.
 • Metastas
  En dottertumör även kallad sekundär tumör. Då primärtumören spridit sig till en annan vävnad eller organ i kroppen.
 • MIBG-scintigrafi
  En bildundersökning som använder det radioaktiva läkemedlet metaiodobenzylguanidine (MIBG) för att lokalisera och diagnostisera vissa typer av cancer i kroppen.
 • Molekyler
  En grupp av två eller flera atomer som är ihopkopplade genom att de delar elektroner i en kemisk bindning. Molekyler är de fundamentala komponenterna i kemiska föreningar och är den minsta delen i en förening som kan delta i en kemisk reaktion.
 • Multidisciplinärt vårdteam
  Vårdpersonal från olika kliniska områden som kan ge dig råd om de olika aspekterna av din NET-vård.
 • Multipel endokrin neoplasi
  Förkortas MEN – ett sällsynt, genetiskt tillstånd som innebär att tumörer utvecklas i endokrina körtlar, vanligtvis i bisköldkörtlarna, hypofysen och bukspottkörteln. Personer med MEN 1 löper stor risk att utveckla NET.
 • n

 • NET i bukspottkörteln
  Pankreatiska neuroendokrina tumörer (pNET) – tumörer som bildas i hormonproducerande (cellöar) i bukspottkörteln. Dessa kan vara både funktionella och icke-funktionella tumörer
 • NET i lungorna
  Neuroendokrina tumörer i lungorna – en ovanlig form av lungcancer orsakad av NET. Det finns två grader (grad 1 och grad 2) av NET i lungorna beroende på hur snabbt de växer.
 • NET i magtarmkanalen (GI-NET)
  De vanligaste typerna av NET har sitt ursprung i tunntarmen (kallades tidigare karcinoidtumörer). NET kan uppstå i övriga delar av magtarmkanalen (GI-kanalen), som tjocktarmen, ändtarmen, magsäcken och matstrupen.
 • Neuroendokrin cancer (NEC)
  En malign tumör som börjar i neuroendokrina celler. Malign betyder att den kan sprida sig, eller metastasera, till andra delar av kroppen. Neuroendokrin cancer har en högre tillväxthastighet än neuroendokrina tumörer (NET) och därmed ett högre proliferationsindex då tumörcellerna delar sig snabbare. Spridningen är stor och Ki67 -index kan ligga mellan 20 - 100%.
 • Neuroendokrina celler
  Celler som distribueras genom ett nätverk i kroppen och bilder det neuroendokrina systemet. Neuroendokrina celler frisätter hormoner i blodet som därefter reglerar specifika kroppsfunktioner, såsom metabolism, tillväxt och reproduktion.
 • Neuroendokrina systemet
  Detta består av ett nätverk av neuroendokrina celler som är distribuerade över hela kroppen.
 • Neuroendokrina tumörer
  Förkortas NET – tumörer som uppkommer från celler i det neuroendokrina (hormonproducerande) systemet och nervsystemet. De är vanligast i magtarmkanalen men finns även i bukspottkörteln, lungorna och resten av kroppen.
 • Neuroendokrina tumörer i lungorna
  En ovanlig form av lungcancer orsakad av NET. Det finns två grader (grad 1 och grad 2) av NET i lungorna beroende på hur snabbt de växer.
 • Neurofibromatos typ 1
  Ett genetiskt tillstånd som kännetecknas av förändringar av hudfärg (pigmentering) och tillväxt av tumörer längs nerver i huden, hjärnan och andra delar av kroppen. Personer med neurofibromatos typ 1 löper stor hög risk att utveckla NET.
 • Neurotensin
  En peptid signalsubstans som finns i olika delar av hjärnan. Den är inblandad i vasodilatation, hypotoni och smärtperception. Halterna av neurotensin i blodet kan användas för att detektera och följa NET.
 • Noradrenalin
  En signalsubstans, men även ett blodburet hormon som är ett förstadium till adrenalin. Noradrenalin produceras av vissa nervceller i binjurarna.
 • NT proBNP
  Ett protein som kan mätas i blodet och används för att detektera och utvärdera risken för hjärtsvikt.
 • Nukleärmedicinläkare
  En specialistläkare som använd radioaktiva substanser eller radioaktiva läkemedel för att diagnostisera och behandla sjukdom. De utför undersökningar som scintigrafi, en bildundersökningsmetod som används vid diagnos av neuroendokrina tumörer (NET).
 • o

 • Oktreotidscintigrafi (oktreoscan)
  En bildundersökning för att hitta vissa tumörer som NET. Radioaktiv oktreotid injiceras i en ven och transporteras genom blodet. Ett instrument för strålmätning (gammakamera) detekterar den radioaktiva oktreotiden och skapar bilder som visar var i kroppen tumörcellerna finns. Kallas även somatostatinreceptorscintigrafi eller SRS.
 • Onkolog
  En läkare som är specialist på behandling av cancer. Cancerläkare som specialiserar sig på behandling av patienter via operation kallas onkologiska kirurger och de som behandlar patienter med läkemedel kallas medicinska onkologer, och de som använder strålbehandling kallas strålningsonkologer.
 • Oönskad händelse
  Ett annat namn för biverkningar.
 • p

 • Palliativt vårdteam
  Ett team med specialiserade läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal som är utbildade att ge stödjande vård som smärtlindring till personer med långvariga terminala sjukdomar, särskilt i livets slutskede.
 • Pankreatisk polypeptid
  Ett hormon som produceras i bukspottkörteln. Halterna av pankreatisk polypeptid är hög i blodet hos personer med NET i bukspottkörteln (pNET). Dessa halter kan därför användas för att diagnostisera och kontrollera NET.
 • Pankreatiska neuroendokrina tumörer (pNET)
  Kallas även NET i bukspottkörteln eller pNET. Tumörer som bildas i hormonproducerande (cellöar) i bukspottkörteln. Dessa inkluderar funktionella och icke-funktionella tumörer
 • Pankreatiska tumörer
  Tumörer som bildas i bukspottkörteln. Dessa tumörer kan vara neuroendokrina tumörer (pNET).
 • Patolog
  En läkare som identifierar sjukdomar och tillstånd genom att studera strukturen och egenskaperna hos celler och vävnader.
 • Peptid receptor radionuklidterapi (PRRT)
  En inre strålbehandling som innebär att man injicerar en somatostatinanalog som man har kopplat på  en radioaktiv substans (radionuklid). Med hjälp att somatostatinanalogen når det radioaktiva ämnet sitt mål, det vill säga receptorerna på ytan av tumörcellerna och går in i tumörcellen som då får en inre radioaktiv strålning. Kallas även hormonadministrerad strålbehandling
 • Peptiskt sår
  Kallas även magsår. Magsår är sår som utvecklas på insidan av magsäcken, nedre delen av matstrupen eller tunntarmen. Exempel på symtom är: magsmärta, uppblåsthet, halsbränna, illamående eller kräkningar.
 • pNET
  Förkortning för pankreatiska neuroendokrina tumörer (pNET) – tumörer som bildas i hormonproducerande (cellöar) i bukspottkörteln. Tumörcellerna kan både vara funktionella och icke-funktionella tumörer.
 • Positronemissionstomografi (PET)
  En PET-undersökning är en avbildningsteknik som kan visa hur kroppsvävnader fungerar, samt hur de ser ut. Undersökningen kan användas för att diagnostisera och bedöma svårighetsgraden på tumörsjukdomen. Under den här undersökningen injiceras, sväljs eller inhaleras ett radioaktivt spårämne, beroende på vilket organ eller vävnad som ska studeras med PET-undersökningen. Används ofta tillsammans med datortomografi (DT).
 • Primärområde
  Det område i kroppen där tumören har sitt ursprung.
 • Primärtumör
  Den ursprungliga tumören i kroppen. Tumörceller som sprider sig från en primärtumör till andra vävnader eller organ i kroppen och bildar metastaser. Platsen där en primärtumör har sitt ursprung i kroppen kallas primärområde.
 • Probiotikatillskott
  Probiotikatillskott är levande bakterier och jästsvampar som är bra eller hjälpsamma för matsmältningssystemet.
 • Profylax
  Förebyggande behandling eller åtgärd.
 • Prognos
  En medicinsk uppskattning om sannolik långtidsöverlevnad av en sjukdom.
 • Proliferationsindex
  Ett mått på antalet celler i en tumör som delar sig (prolifererar). Kallas även för Ki67-index.
 • r

 • Radioembolisering
  Använder radioaktivstrålning för att behandla NET som har utvecklats i levern (metastaser). Liknar leverkemoembolisering men istället för kemoterapi används strålning för att blockera blodtillförseln till tumörceller i levern. Den här processen förhindrar att tumören frisätter sina hormoner i blodcirkulationen. Kallas även leverartärembolisering (HAE).
 • Radiofrekvensablation (RF-behandling)
  Radiofrekvensablation (RF-behandling) använder värme som skapas av mikrovågor för att döda tumörceller. RF-behandling sker med en nål (sond) som injiceras genom huden till tumören. Den elektriska strömmen från sonden värmer upp tumörcellerna till höga temperaturer, som "kokar" sönder dom.
 • Radiolog
  En läkare som är specialist på att diagnostisera och behandla sjukdom och skada genom användning av medicinska avbildningstekniker som röntgen, datortomografi (CT), magnetisk resonanstomografi (MR), positronemissionstomografi (PET), fusionstekniker och ultraljud.
 • Radionuklid
  En radionuklid (kallas ibland en radiotop eller isotop) är en kemikalie som avger en typ av radioaktivitet som kallas gammastrålar.
 • s

 • Scintigrafi
  En bildundersökning som skapar tvådimensionella bilder av distributionen av radioaktivitet i vävnader efter administrering av ett radioaktivt läkemedel. Exempel på sådana radioaktiva undersökningar är; oktreotidscintigrafi (oktreoscan), skelettscintigrafi och MIBG-scintigrafi.
 • Sekundär cancer
  Kallas även metastaser eller fjärrmetastaser. Detta är en tumör som bildas från tumörceller som sprider sig från en primärtumör till andra delar av kroppen. Den sekundära tumören är samma typ av tumörsjukdom som primärtumören.
 • Serotonin
  Ett hormon och en signalsubstans som finns i många vävnader i kroppen. Symtom på NET i magtarmkanalen (GI-NET) kan orsakas av en kraftig frisättning av serotonin.
 • Skelettundersökning (skelettscintigrafi)
  En bildundersökning som använder en mycket liten mängd radioaktiv färg för att diagnostisera problem i skelettet. Den medför en injektion av en radioaktiv substans som kallas en radionuklid. En skelettundersökning kallas också skelettscintigrafi, radionuklidundersökning, eller nukleär medicinsk undersökning.
 • Somatostatin
  Ett hormon som stoppar frisättningen av andra hormoner, t.ex. gastrin, insulin och glukagon. Symtom på NET i magtarmkanalen (GI-NET) kan orsakas av en kraftig frisättning av somatostatin.
 • Somatostatinanalog
  Läkemedel som kopierar effekten av det naturliga hormonet somatostatin och har en längre halveringstid. Somatostatinanaloger minskar symtomen på NET genom att hämma tumörcellernas överproduktion av hormoner. De kan minska hudrodnad (flush) och diarré samt bromsa tumörens tillväxt. Ges som injektion.
 • Somatostatinreceptorscintigrafi
  Kallas ibland även oktreotidscintigrafi eller oktreoscan – en bildundersökning för att hitta vissa tumörceller med somatostatin receptorer på ytan som ofta är fallet vid NET. Radioaktiv oktreotid injiceras i en ven och transporteras genom blodet. Ett instrument för strålmätning (gammakamera) hittar den radioaktiva oktreotiden och skapar en bild som visar var i kroppen tumörcellerna finns.
 • Strålbehandling
  Denna behandling innebär användning av radiovågor med hög energi, som röntgenstrålar, gammastrålar, elektronstrålar eller protoner för att förstöra eller skada tumörceller. Den konventionella strålbehandlingen som sker utifrån kroppen och in i målorganet används mer sällan vid NET.
 • t

 • Transarteriell kemoembolisering (TACE)
  Ett ingrepp som innebär att tillförseln till tumören blockeras (emboliseras) och cytostatika (kemoterapi) administreras direkt in i tumören. TACE används för att behandla levermetastaser, och kallas även kemoembolisering eller leverartärembolisering (HAE).
 • u

 • Ultraljud
  En undersökning som använder ljudvågor med hög energi (ultraljud) för att titta på vävnader och organ i kroppen. Ultraljudsundersökningar är en av de viktigaste avbildningsteknikerna för att diagnostisera och följa upp NET.
 • Ultraljudsundersökning
  En undersökning som använder ljudvågor med hög energi (ultraljud) för att titta på vävnader och organ i kroppen. Ultraljudsundersökningar är en av de viktigaste avbildningsteknikerna för att diagnostisera och föja upp NET.
 • v

 • Vasointestinal peptid (VIP)
  Ett sällsynt hormon som finns i bukspottkörteln, tarmen och centrala nervsystemet. Kallas även vasoaktiv intestinal polypeptid eller vipom. Detta hormon stimulerar frisättning av insulin och glukagon. Halterna av vasointestinal peptid kan mätas i blodet för att upptäcka och följa upp NET.
 • Von Hippel-Lindaus syndrom (VHL)
  En genetisk sjukdom som innebär att blodkärlen växer på ett avvikande sätt. Personer med Von Hippel-Lindaus syndrom löper stor risk att utveckla NET.
 • y

 • Yttrium-90 (Y-90)
  En substans(ämne) som avger strålning (radionuklid) och är en av de vanligaste radionukliderna för peptid receptor radionuklidterapi (PRRT) vid behandling av NET.
Vi använder oss av cookies för att säkerställa att du får det bästa utbytet av vår hemsida. Klicka här för mer information.
Ipsen
Denna hemsida har utvecklats av Ipsen i samarbete med patienter som lever med NET och sjukvårdspersonal som dagligen träffar patienter med NET. Ipsen vill rikta sitt varma tack till alla som bidragit med djup kunskap,  värdefulla insikter och personliga berättelser. Besök www.ipsennordic.com för mer information om oss. Hemsidans design och utveckling är producerad av Kanga Health Ltd.